Säkra medarbetare och arbetsgivare

Arbetsmiljö är ett stort område där vi besitter all kompetens. Läs mer om beståndsdelarna nedan och hur vi kan hjälpa ditt företag, eller ta direkt kontakt med oss.

Olika typer av arbetsmiljö

Arbetsmiljön är central på alla arbetsplatser och består av såväl fysiska som organisatoriska och sociala faktorer som ställer höga krav på arbetsgivare. Alla chefer och arbetsledare ska ha kännedom om hur man arbetar förebyggande med arbetsmiljöfrågor.

Man kan dela in arbetsmiljön i två delar, dels den fysiska och dels den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I den fysiska arbetsmiljön tittar vi bland annat på ljudförhållanden, buller, ergonomi, kemikalier och risker i den omgivning ni befinner er i. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar exempelvis om ledarskap, stress, jämställdhet, hur vi människor verkar tillsammans med varandra och mycket mer.

Som arbetsgivare har du ett ansvar att inga medarbetare råkar ut för ohälsa eller olycka på grund av arbetet. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor och vi kan hjälpa er att säkerställa att ni följer arbetsmiljölagens krav. Vi vill dela med oss av våra kunskaper och hjälpa er organisation att få goda kunskaper i arbetsmiljöarbetet och ser därför till att erbjuda utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Vi har experterna

Organisatorisk och social arbetsmiljö ställer höga krav på arbetsgivaren, att det ska finnas policys som tydliggör att kränkande särbehandling inte tillåts samt rutiner för hur dessa ska hanteras. Alla chefer och arbetsledare ska ha kännedom om hur man arbetar förebyggande och att man ges rätt förutsättningar för det.

Vi har expertkunskap av att arbeta med kränkande särbehandling och vet hur viktigt det är att arbeta proaktivt och förebyggande.

Vi stöttar dig i hela processen med allt från att ta fram riktlinjer och rutiner till att implementera dem, samt hjälper din organisation i hanteringen av dessa ärenden genom att utreda och analysera vad som hänt. Vi löser konflikter, har tydliggörande samtal med individer och håller i utbildningar och föreläsningar. Vi erbjuder även stöd till medarbetare på organisations-, grupp- och individnivå.

Ett axplock av vad vi erbjuder

  • Branschanpassad arbetsmiljöhandbok som innehåller lokala riktlinjer och policys samt lagstadgade rutiner och riktlinjer för er organisation.
  • Kartläggning av er befintliga arbetsmiljö och genomföra en behovsanalys.
  • Stöd i arbetsmiljöarbetet genom upprättandet av rutiner och riktlinjer.
  • Dokumentation vid riskbedömning samt upprättande av handlingsplaner som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Kartläggning av er organisatoriska arbetsmiljö.
  • Hantering och utredning av kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing.
  • Brandskyddspolicy.
  • Utbildningar inom arbetsmiljö. Här hittar du alla våra utbildningar.

Boka ett möte med oss!

Vi fullkomligen älskar trevliga pratstunder! Boka ett möte med oss så tar vi en dialog om era behov.