För oss består HR av 10 områden

Human Resources spelar en betydande roll inom ditt företag, allt från att skapa en attraktiv arbetsplats med högt välmående till en strävan efter att nå gemensamma mål. Läs mer om hur vi delar upp HR.

Vad består Human Resources av?

10 områden

Chefsstöd

Vi är din operativa HR-partner som medverkar inom hela personalområdet och stöttar dig exempelvis med:

 • HR-strategier.
 • Arbetsrättsliga ärenden.
 • Rekrytering.
 • Rehabilitering och arbetsanpassning.
 • Förhandling och facklig samverkan.

Vårt verksamhetsnära chefsstöd inom HR verkar och bidrar till att ledningsgrupper och enskilda chefer blir tryggare i sitt uppdrag som ledare eller arbetsledare med personalansvar. Tillsammans stärker vi ert arbetsgivarvarumärke.

Behöver du en HR-specialist, en Strateg eller en HR-chef? Vi erbjuder tillgång till en hel HR-avdelning och tillsammans utformar vi den bästa lösningen för dig.

On-, Off och Preboarding

Att en ny medarbetare välkomnas till sin nya arbetsgivare med ett strukturerat program och planering för introduktion kan vara avgörande för engagemanget och för en långsiktig anställning.

Vi hjälper dig med att strukturera rutiner för den process som rör preboarding, bygger er onboardingprocess (fysisk som digital) och skapar förutsättningar för en kvalitativ handling av nya medarbetare.

Att arbeta effektivt med det som kallas för cross- och reboarding är lika viktigt, för att inte nämna er offboarding. Vi hjälper dig bland annat med att skapa karriärvägar internt, kompetensöverföring, utvecklingstrappor samt stöd och samtalsstruktur vid avslutssamtal.

Se till att skapa framtidens arbetsplats 🧡

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är central på alla arbetsplatser och består av såväl fysiska som organisatoriska och sociala faktorer som ställer höga krav på arbetsgivare. Alla chefer och arbetsledare ska ha kännedom om hur man arbetar förebyggande med arbetsmiljöfrågor.

Vi kan bland mycket annat hjälpa dig med:

 • Branschanpassad arbetsmiljöhandbok som innehåller lokala riktlinjer och policys samt lagstadgade rutiner och riktlinjer för er organisation.
 • Kartläggning av er befintliga arbetsmiljö och genomföra en behovsanalys.
 • Dokumentation vid riskbedömning samt upprättande av handlingsplaner som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Kartläggning av er organisatoriska arbetsmiljö.
 • Hantering och utredning av kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing.
 • Brandskyddspolicy.
 • Utbildningar inom arbetsmiljö, exempelvis BAM.

Arbetsgivarvarumärke

Hur starkt är ert varumärke som arbetsgivare? Ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke börjar inifrån.

Vi hjälper dig att utreda nuläget och vilka förutsättningar du har för att stärka varumärket och därmed attrahera nya medarbetare och behålla dem du har.

Baserat på våra erfarenheter och kunskaper hjälper vi dig att skapa strategier för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke genom att:

 • Ge dig konkreta verktyg att jobba med.
 • Skapa åtgärder för att behålla personal.
 • Identifiera vad som gör er attraktiva för framtida medarbetare.
 • Ledarskapsutbildningar med fokus på att stärka arbetsgivarvarumärket.

Arbetsrätt

Vi stöttar chefer i information, kommunikation och förhandlingsprocesser och hjälper dig att säkerställa att lagar och avtal följs. På ByHart har vi god erfarenhet av att arbeta med förhandling, lag och avtal inom hela personalområdet, både på organisations- och individnivå.

Att tolka tolka arbetsrättsliga frågeställningar och ge stöd i arbetsrättsliga processer är en naturlig del av vår vardag.

Detta är några av delarna i arbetsrätten där vi hjälper dig:

 • Stöttning och dokumentation i förhandlingar.
 • Tolka kollektivavtal.
 • Arbetsrättslig rådgivning.
 • Lagstadgade rutiner och riktlinjer.
 • Lönekartläggning.

Vi kan även hjälpa dig att anpassa organisation på ett korrekt sätt när du behöver genomföra förändringar.

Vill du prata lösningar?

Vi älskar pratstunder och är alltid redo att prata om hur vi ska finna lösningar på ditt företags utmaningar. 

Ledarskap

När vi dagligen hjälper företag att skapa passion på sina arbetsplatser genom att rikta ljuset mot människorna, kommer vi osökt alltid in på ledarskapet. Alla våra lösningar är av en mer eller mindre utbildande karaktär.

När du arbetar tillsammans med oss utvecklar vi dig och dina chefer. Vi stärker och avlastar dig inom hela HR-området och gör dig och hela din organisation tryggare.

Medarbetare som trivs och mår bra är lönsamma medarbetare. Låt oss gemensamt bygga en kultur där starka och inkluderande ledare utgår från er värdegrund.

Omställning

Oavsett om behovet av omställning bottnar i att behöva förändra och anpassa organisationen till förändrade kompetensbehov, eller om verksamhetsförändringar krävs som en effekt av vår föränderliga omvärld, så krävs det en hel del strategi, struktur, kunskap och praktisk hantering.

I ett omställningsarbete driver vi processen, stöttar dina chefer i information och kommunikation, förhandlingsunderlag, och ser till att lag och avtal efterföljs, inte minst inom det arbetsrättsliga området.

Har ditt företag inte kollektivavtalade omställningsavtal men vill erbjuda medarbetare som inte längre kan eller vill stanna kvar, en bra övergång och möjlighet att hitta nya möjligheter och arbete? Vi stöttar på individnivå med personligt engagemang och har en bred erfarenhet inom området.

Avveckling av medarbetare och verksamhet är en del av ett företags resa och oavsett om det handlar om kompetensbrist, arbetsbrist eller personliga skäl så har vi kompetens kring hela processen.

Aktiva Åtgärder

Vi tar dig igenom aktiva åtgärder i fyra steg för att säkerställa att arbetsplatsen förhåller sig väl till diskrimineringslagens föreskrifter för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter.

Bland annat genomför vi den lagstadgade lönekartläggning som syftar till att förebygga osakliga löneskillnader och analyserar de risker vi upptäcker som en del i arbetet, detta med aktiva åtgärder.

Arbetet innefattar bland annat kartläggning av verksamheten och upprättande av rutiner kring:

 • Kränkande särbehandling.
 • Jämställdhet.
 • Diskriminering.
 • Trakasserier och sexuella trakasserier.
 • Lika löner / lönekartläggning.

Riktlinjer, Policys och Rutiner

Har du dokument (policys, riktlinjer och rutiner) som behöver upprättas eller revideras? Behöver du hjälp med att göra arbetsuppgifter tydliga eller behöver du skapa en struktur kring era policys, riktlinjer och rutiner?

Vi gör en analys av, och hjälper dig ett upprätta nödvändiga dokument för just din verksamhet. Självklart med aktuell lagstiftning i beaktning.

Vi hjälper dig att upprätta en tillgänglighet och struktur för att chefer och medarbetare ska kunna navigera rätt i nödvändig information, exempelvis genom att upprätta och sammanställa era dokument i en Personalhandbok eller Arbetsmiljöhandbok.  

Utbildning

Vi tillhandahåller både fysiska och fysiskt lärarledda utbildningar för ditt företag. Våra utbildningar grundar sig inom följande områden:

 • Arbetsmiljö.
 • Arbetsgivarvarumärke.

Alla våra utbildningar baseras på den senaste forskningen och efter vår erfarenhet inom våra expertområden. Utbildarna har mångårig bakgrund.

Läs mer om alla våra utbildningar via huvudmeny där du också gör din beställning.

Fler viktiga delar

Utöver ovanstående områden finns det ytterligare viktiga delar i en fulltalig HR-funktion

Kompetensförsörjning

Vi sköter ditt företags rekryteringar inom ramen för det partnerskap vi tecknat inom HR.

Lönebildning

Vi har hela floran från lönekartläggning till lönesättning och lönesamtal.

Digitalisering

Vi moderniserar alla processer och strukturerar HR-arbetet vilket frigör tid att fokusera på din verksamhet.