9 av 10 vill fortsätta jobba på distans och det utmanar ledarskapet

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

En stor majoritet av den arbetsföra befolkningen i Sverige vill fortsätta jobba på distans, och många tycker också att det hybridarbete som kom till i och med pandemin, har berikat både deras arbets- och privatliv. Myntet har som bekant allt som oftast en baksida. I detta fall handlar det om att den kommunikativa relationen mellan chef och medarbetare förändrats utan att vi riktigt lyckats tillgodose de nya behoven.

Tillhör du den skara människor som i och med pandemin fick se din arbetsplats förändras? Kanske förvandlades den tidigare kontorsförlagda vardagen till en mer flexibel sådan där du själv fick välja var du skulle arbeta rent fysiskt. I många fall blev du förmodligen uppmanad att arbeta hemifrån för att minska smittorisken. Det är mycket möjligt att du även nu i pandemins efterdyningar fått behålla denna valfrihet, nåja, för ungefär hälften verkar det vara nuläget.

Enligt en undersökning* från Great Place to Work vill 9 av 10 svenskar fortsätta jobba på distans. 37 procent av de tillfrågade svarar att de jobbar helt eller delvis på distans. Hela 93 procent vill fortsätta på den inslagna vägen vilket är en ökning från de 88 procent som var fallet i samma undersökning för ungefär två år sedan.

– Resultatet är väntat, då samhällets syn på distansarbete har etablerat sig som alltmer positiv, säger Jeanette Bergvall, VD för Great Place to Work. 8 av 10 i undersökningen anser att företag som erbjuder distansarbete är mer attraktiva som arbetsgivare.

Det verkar finnas ett likhetstecken mellan möjligheten till distansarbete och ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Samtidigt som det nya arbetssättet skapar högre engagemang både hemma och på jobbet medför detta utmaningar där vi hittar de största gällande mänskliga relationer. 33 procent av medarbetarna i undersökningen tycker att distansarbetet påverkat känslan av gemenskap med kollegorna till det sämre, och 23 procent svarar att de fått en sämre relation till sin närmaste chef. Framför allt de yngre i undersökningen upplever detta som negativt där siffrorna är ännu högre.

På ByHart pratar vi mycket om Bekräftelse vilket är 1 av 8 lika viktiga områden för att skapa passion på arbetsplatsen. En del av bekräftelse handlar om beröm. Även om trivseln på de svenska arbetsplatserna ökar svarar bara 50 procent att deras chefer visar uppskattning för ett bra utfört arbete, och att 46 procent av cheferna undviker favorisering och lever som de lär. Enbart 48 procent tycker att ledningen är ett gott föredöme för verksamheten.

Det här är såklart oroande siffror och tyder på att den nya verkligheten inte utvecklats i takt med ledarskapet och hur vi förändrat organisatoriska strukturer. Lösningen är inte att minska hybridarbete, tvärtom skapar möjligheten till flexibilitet ett ökat engagemang, men vi behöver anamma nya arbetssätt. Vi behöver utbilda chefer i hur man är en duktig ledare och hur ett gott ledarskap på distans går till, något som Jeanette Bergvall håller med om.

– Vi ser också att när högsta ledningen verkligen bestämmer sig för att systematiskt jobba med arbetsplatskulturen, med råd och stöttning till cheferna, då ger det resultat, säger hon.

Just nu ser vi tydliga och positiva signaler när vi rekommenderar flertalet av våra Hartickunder att rikta ljuset mot just Bekräftelse. De som arbetar med frågeställningar och åtgärder som berör detta hittar snabbt vägar framåt för att uppdatera litet förlegade arbetssätt, och många gånger handlar det om att hitta strukturerade former för kommunikation.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön där extra vikt läggs på att skapa en god kultur av med bekräftelse och beröm, är ett framgångsrecept för framtidens ledarskap på distans.

Den som tror att lösningen består i att kräva en tillbakagång till kontoren, eller åtminstone som det var innan pandemin, kommer förmodligen förlora kampen om att behålla medarbetarna inom företaget.

60% av företagen har delvis eller helt krävt att medarbetarna ska återgå till kontoret efter pandemin. Det är förmodligen att likställa med att ge sig ut på ett maraton i uppförslut. Berika istället företaget med hybridarbete när det är möjligt och hitta formerna för hur det ska gå till. Det hör till saken att påpeka att långt ifrån alla yrkesgrupper har möjligheten till distansarbete, då denna grupp ofta försummas i den debatt som mestadels berör “kontorsyrken”.

– Vi vet exempelvis att nästan alla uppskattar ett arbetsklimat där feedback ingår som en naturlig del av vardagen, och det har försvårats när vi inte ses på samma sätt längre, säger Lovisa Rosén, HR-chef på ByHart. Och det är lika tydligt att de företag som tar sig an detta på rätt sätt till och med kan skapa en ännu bättre feedbackkultur än vad det var innan pandemin.

Börja arbeta med ditt företags feedbackkultur i Hartic. Du får prova Hartic gratis i 14 dagar (inga bindnings- eller uppsägningstider) och kan direkt se hur ni presterar sett till Bekräftelse och hur ni bör arbeta vidare för att stärka detta område.

Prova Hartic gratis i 14 dagar.

* Undersökningen genomfördes av YouGov i januari 2023. 1 015 medarbetare i åldrarna 18-64 fick ta ställning till 61 frågor som mätte hur väl deras arbetsgivare presterade inom fem olika områden. Denna undersökning har även gjorts under 2021, 2019 och 2016. Se hela undersökningen på greatplacetowork.se.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är