Högkvalificerad arbetskraft ska komma till Sverige snabbare

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

En ny modell ska tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetens i Sverige och underlätta för arbetsgivare att snabbare få tag i det som benämns för “högkvalificerad arbetskraft”. Migrationsverket har fått i uppdrag av Regeringen att ta fram en ny modell som presenteras och införs i slutet av 2023. Vilken skillnad gör det för dig som företagare?

Att det finns ett skriande behov av arbetskraftinvandring inom många branscher och yrkesgrupper är inte på något sätt en ny uppenbarelse. Utmaningen med en högre andel av befolkningen som träder in i pensionsåldern samt stora bolagsetableringar, inte minst det som sker i ByHart:s närområde i form av H2 Green Steel, Northvolt och satsningar inom LKAB och SSAB, är kännbara för näringslivet.

I regleringsbrevet för 2023 fick Migrationsverket i uppdrag att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Detta ska såklart ses som ett svar på det ökade behovet av internationell kompetens, men även en reaktion, och i mångas ögon en alldeles för långsam sådan, på att det nuvarande arbetssättet inte fungerar tillräckligt väl.

– En välfungerande process för arbetskraftinvandring är viktigt för att företagen ska kunna rekrytera, växa och investera i Sverige, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket. Foto: Björn Bjarnesjö.

Den nya modellen som håller på att utformas handlar om att inrätta enheter för internationell rekrytering. Modellen främjar särskilt rekryteringen av högkvalificerad arbetskraft utanför EU. Ett syfte är att förkorta handläggningstiden för alla arbetsmarknadsrelaterade ärenden. Som ett exempel kan nämnas handläggning av arbetstillstånd som i dagsläget kanske inte riktigt håller den tidsram som vore önskvärd.

30 dagars handläggningstid

Några av de initiativ Migrationsverket tar handlar om att skapa bättre kommunikationsvägar och serviceteam som stödjer företag och arbetsgivare vid bland annat rekrytering av högkvalificerad arbetskraft samt vid stora nyetablering.

Tiden för att hantera en komplett ansökan ska få beslut inom 30 dagar, men detta kommer förmodligen skilja sig åt beroende på vilken kategori, alltså vilken yrkesklass den aktuella kandidaten tillhör. Den nya modellen är uppdelad i fyra kategorier där exempelvis den mest prioriterade, Kategori A, innefattar arbetstillståndsansökningar till högkvalificerade yrken enligt svensk yrkesklassificerings (SSYK) definition. En tolkning är att Kategori D, den lägsta kategorin innefattandes bland annat yrkesgrupperna städ, bygg, personlig assistans samt hotell och restaurang, kommer att ha längre handläggningstid.

Läs mer om alla kategorier längre ned.

Hur ska jag som företagare göra fram till dess att den nya modellen lanseras?

Idag finns det ett certifieringssystem för att handlägga arbetstillståndsärenden. ByHart är en av dessa certifierade arbetsgivare vilket innebär att vi hjälper andra företag, som undercertifieras hos oss, med handläggningen av allt som rör arbetstillstånd. Detta system kommer fasas ut men innebär ingalunda att Migrationsverket kommer hantera alla processer själva i framtiden. Goda partnerskap kommer vara väsentliga i denna ödesfråga där vi tillsammans kompetensförsörjer Sverige.

Du kan precis som tidigare kontakta oss om du behöver hjälp med något rörande arbetstillstånd. Det går fortfarande utmärkt att undercertifiera ditt företag hos oss där vi handlägger och hjälper din nya medarbetare in i Sverige så snabbt som det är möjligt, enligt Migrationsverkets föreskrifter.

Kontakta oss för att höra mer om hur vi hjälper ditt företag med all handläggning kring arbetstillstånd.

Är du redan undercertifierad hos oss? Vi håller dig uppdaterad om vad som sker i framtiden. Du kan känna dig trygg i att ByHart alltid kommer vara din partner inom kompetensförsörjning och alla dess beståndsdelar, oavsett om din nästa medarbetare redan är svensk medborgare eller bor på andra sidan jordklotet.

Den nya modellen

Den nya modellen kommer ersätta nuvarande certifieringssystem och ska enligt Migrationsverket ge bättre service till arbetsgivare som anställer högkvalificerad arbetskraft samt korta handläggningstiderna. Modellen innehåller fyra kategorier.

Kategori A innefattar arbetstillståndsansökningar till högkvalificerade yrken. Begreppet högkvalificerade definieras i standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) och gäller i kategori A de tre yrkesområdena: chefsyrken, yrken med krav på fördjupad högskolekompetens, samt yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande.

Denna kategori blir myndighetens sätt att ersätta dagens certifieringssystem. Ambitionen är att kompletta ansökningar för högkvalificerad arbetskraft ska hanteras inom 30 dagar.

Kategori B innefattar ansökningar om arbetstillstånd inom yrken med särskilda regler, såsom säsongsyrken, bärplockare, koncernförflyttningar (ICT), tillstånd enligt EU:s blåkortsdirektiv, artister, forskare, idrottare/tränare, au-pairer, praktikanter, ungdomsutbytesavtal och volontärer. Men även ansökningar för att starta näringsverksamhet och så kallade spårbytare från asyl.

Kategori C innefattar yrken som inte kräver någon högre akademisk kompetens, det vill säga ej högkvalificerade tjänster inom branscher som inte är särskilt utredningskrävande. Denna kategori omfattar till exempel yrken som utgör en viktig samhällsnytta även om de inte uppfyller kriterierna för att klassas som högkvalificerade. Inom denna kategori hanteras även ansökningar rörande större nyetableringar i tillväxtområden.

Kategori D innefattar arbetstillståndsansökningar rörande anställningar i branscher som Migrationsverket definierar som särskilt utredningskrävande, bland annat städ, bygg, personlig assistans, samt hotell och restaurang.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är