När VD och HR arbetar hand i hand når företaget framgång

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

Företagandet har blivit allt mer komplext och där är HR inte längre en isolerad instans som enbart hanterar anställningar och andra personalärenden. HR har snarare utvecklats till en affärskritisk funktion som spelar en avgörande roll för företagets överlevnad och framgång.

Idag handlar det mer om att se funktionen som en strategisk partner som samverkar tätt med företagsledningen (allra helst en del av den) för att forma och stödja en företagskultur som främjar innovation, tillväxt och hållbarhet.

Nutidens HR-avdelning

Under de senaste åren har HR genomgått en omvälvande förändring. Från att tidigare ha varit inriktad på administrativa uppgifter som rekrytering och personaladministration, har HR nu blivit en strategisk partner som aktivt deltar i företagsstrategin. HR arbetar inte längre isolerat utan har integrerats med övriga verksamheten för att säkerställa att strategi stöder och driver affären framåt.

En viktig förändring är att HR nu fokuserar på att attrahera och behålla talang, skapa en inkluderande arbetskultur och främja medarbetarutveckling. Dess roll sträcker sig bortom traditionell personalhantering och omfattar nu också att bygga starka ledarstrukturer och främja innovation och förändring.

Vår syn på Human Resources är att de människor som verkar inom området ansvarar både för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare samt för organisationens processer kring medarbetarnas lärande, utveckling, prestationer och välmående.

En HR-avdelning ansvarar även för att hantera specifika situationer som uppstår i de mellanmänskliga relationerna i organisationen, exempelvis att på kort sikt hantera akuta arbetsmiljöproblem och att på längre sikt arbeta för en bra företagskultur.

Samarbetet mellan VD och HR är väsentligt

Det finns många viktiga inslag för att skapa ljusa framtidsutsikter för ett företag och ett av dessa är ett effektivt samarbete mellan VD och HR. För att maximera bolagets framgång är det avgörande hur bra samarbetet mellan VD och exempelvis HR-chef (kan vara annan funktion inom HR inte minst i mindre företag) fungerar.

Här är några tankar du kan bära med dig för att utveckla HR:s roll inom ditt företag.

  1. Tydlig Kommunikation: En öppen och tydlig kommunikation mellan VD och HR är grundläggande. Detta säkerställer att båda parter förstår företagets övergripande mål och hur HR kan stödja dessa.
  2. Delaktighet i strategiska beslut: HR bör vara involverad i strategiska beslutstaganden från början. Detta gör det möjligt för HR att anpassa personalresurser och initiera strategier för att möta företagets långsiktiga mål.
  3. Mätbara resultat: VD och HR bör tillsammans fastställa mätbara mål och nyckeltal för HR-relaterade initiativ. Detta möjliggör utvärdering av HR:s påverkan på företagets framgång och justering av strategier vid behov.
  4. Utveckling av ledarskap: HR och VD bör samarbeta för att utveckla starkt och hållbart ledarskap inom organisationen. Detta inkluderar rekrytering och utveckling av ledare samt implementering av program för kontinuerlig ledarutveckling.
  5. Flexibilitet och anpassning: Affärsklimatet förändras ständigt. VD och HR bör samarbeta för att skapa en organisation som är flexibel och kan anpassa sig till förändringar på marknaden och i branschen.

Fem affärskritiska områden för HR idag

Vi brukar säga att det knappt finns något bredare än HR inom ett företag. Allt berör ju i slutändan människan, på något vis. Det är några områden som framkommer extra tydliga som behov just nu.

Talanghantering och rekrytering

Att identifiera, attrahera och behålla högpresterande talanger är en av HR:s mest kritiska uppgifter. Genom att utveckla strategier för effektiv rekrytering och skapa en arbetsmiljö som attraherar och behåller talang, kan HR säkerställa att företaget har rätt kompetens för att möta sina mål.

Organisationskultur och medarbetarupplevelse

En positiv arbetskultur och en givande medarbetarupplevelse är grundläggande för att skapa en motiverad och engagerad personal. HR bör fokusera på att utveckla och stödja en kultur som främjar samarbete, innovation och anpassningsförmåga för att säkerställa att medarbetarna trivs och presterar på sin högsta nivå.

Kompetensutveckling och utbildning

För att hålla jämna steg med snabba förändringar i arbetslivet är det avgörande att investera i kompetensutveckling och kontinuerlig utbildning. HR spelar en central roll i att skapa och implementera utbildningsprogram som möjliggör för medarbetarna att utveckla sina färdigheter och förbli konkurrenskraftiga.

Mångfald och inkludering

Att främja mångfald och inkludering är inte bara en moralisk skyldighet utan även en affärsmässig nödvändighet. Genom att skapa en arbetsmiljö som främjar detta kan HR säkerställa att olika perspektiv och idéer bidrar till företagets innovation och framgång.

Strategisk personalplanering

En framgångsrik företagsstrategi kräver en långsiktig plan för personalen. HR bör vara proaktiv och utveckla strategier som tar hänsyn till företagets övergripande mål och de förändringar som kan påverka organisationen. Detta säkerställer att företaget har rätt kompetens på plats när det behövs.

Genom att fokusera på dessa fem affärskritiska områden kan HR inte bara stödja företagets nuvarande verksamhet utan även förbereda det för framtida utmaningar och möjligheter.

När VD och HR är sammansvetsade, och fokus ligger på rätt arbetsuppgifter, då når företaget framgångar.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är