Din bästa rekryterare är det systematiska arbetsmiljöarbetet

John Mannberg
John Mannberg
Founder | Business Developer

En stor samhällsutmaning, inte minst inom det som definieras som välfärdsyrken, är de ökade pensioneringarna och de demografiska förändringarna. Kampen om talangerna är hård och effektiva rekryteringskampanjer kommer långt ifrån ensamt att lösa utmaningen där befolkningen i arbetsför ålder minskar. Ett systematiskt och effektivt arbetsmiljöarbete är en viktig ingrediens för att få människor att hålla och må bra på jobbet.

I tidigare artiklar har vi beskrivit vad som kan klassas som välfärdens största utmaning under det kommande decenniet. Det är redan idag en realitet att kompetensförsörjningen inom kommuner och regioner är tuff, och vänder vi blicken mot den privata sfären ser det inte mycket ljusare ut. Personer i arbetsför ålder ökar inte alls i samma omfattning som de äldre, där den sistnämnda är en grupp med större behov av vård och omsorg.

Ser vi bara till behovet inom välfärden (kommuner och regioner) motsvarar behovsökningen inom vård och omsorg nästan en tredjedel av hela ökningen av personer i arbetsför ålder i Sverige. Fram till 2031 behöver välfärden anställa 410 000 personer, detta på grund av pensioneringar och demografiska förändringar. Läs mer om hur förändringen inom demografin i Sverige kommer se ut under de kommande tio åren.

Vi har tidigare skrivit om begreppet attraktiv arbetsgivare och hur detta stärker ett företags attraktionskraft (läs mer här). Det handlar bland annat om att stödja medarbetarnas utveckling, att stärka ledarskapet och våga rekrytera bredare. Något som är nära besläktat med detta är att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Att prioritera detta arbete, i offentlig liksom privat sektor, kan vara den bästa rekryteraren du någonsin anställt.

Arbeta systematiskt och tillsammans

Enligt regeringens arbetsmiljöstrategi för åren 2021 – 2025 ska vi fokusera på det systematiska arbetsmiljöarbetet, att arbetslivet ska bidra till utveckling och att alla ska orka och vilja jobba längre. Det är givetvis ett grövre penseldrag för att möte de utmaningar som ligger framför oss, och det gäller att ta ned detta till en operativ nivå som företag, stora som små, klarar av att utföra i vardagen.

När vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön hanterar vi som arbetsgivare de risker som finns på arbetsplatsen, motverkar skador och ohälsa samt underlättar återgång i arbete för sjukskrivna. Ur ett mer långsiktigt perspektiv bidrar det till att upprätthålla medarbetarnas engagemang och hälsa.

Det är väldigt viktigt att alla på en arbetsplats känner till hur man arbetar med arbetsmiljön och vad allas roll och ansvar är. Chefen har en nyckelroll att tillsammans med medarbetarna kontinuerligt identifiera vilken påverkan verksamheten har på arbetsmiljön. Något som tål att upprepas är att involvera medarbetarna i utformningen av sin egen arbetssituation och i förändringar som rör det egna arbetet. När vi jobbar med samverkan finns det en större möjlighet till förutsägbarhet och stabilitet i verksamheten.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper ditt företag att behålla nyckelpersoner och att attrahera nya medarbetare och chefer när så behövs.

ByHart arbetar med många olika företag (små och stora) där vårt stöd i arbetsmiljöarbetet är väsentligt för företagens tillväxt och lönsamhet. Medarbetare som mår bra är naturligt lönsamma sådana. Inom ramen för våra HR-partnerskap undersöker och implementerar vi ett arbetsmiljöarbete som fungerar i vardagen för den unika verksamheten. Det kan exempelvis handla om upprättande av skyddskommitté där chef och skyddsombud ingår, där man har ansvaret för att kontinuerligt planera, kontrollera, följa upp och utvärdera arbetet.

För oss är det viktigt att göra arbetsmiljöarbetet till något naturligt och positivt. Traditionellt i lagstiftningen handlar det mycket om risker, brister och problem. Det ska inte vara krystat att jobba med sin arbetsmiljö. Att få alla att må bra är förmodligen alla arbetsgivares mål och där behöver experter inom arbetsmiljö, exempelvis vi, förenkla och tydliggöra arbetet för de enskilda arbetsgivarna.

Det är tydligt att företag som arbetar systematiskt med sin arbetsmiljö också ökar sin attraktionskraft där man behåller medarbetare man inte vill förlora, samt är i rampljuset för nya kandidater. Arbetsmiljöarbetet skapar ambassadörer, personer som rekommenderar sin arbetsgivare och pratar gott om arbetsplatsen.

Vet du hur många ambassadörer du har på din arbetsplats? Du kan snabbt göra en mätning och få resultatet svart på vitt här.

Nedan listar vi åtta friskfaktorer från Suntarbetsliv som kan vara ledstjärnor i ditt arbete.

8 friskfaktorer

  1. Ledarskap. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap.
  2. Delaktighet. Det finns möjlighet att påverka beslut och system för att föra synpunkter vidare.
  3. Kommunikation och återkoppling. En välutvecklad kommunikation och återkoppling mellan chef och medarbetare.
  4. Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl integrerat i den dagligen verksamheten.
  5. Rehabiliteringsarbete för lång- och korttidssjukfrånvaro. Det finns kunskap, överblick och rutiner i organisationen. Tidiga signaler på ohälsa fångas upp.
  6. Rättvis och transparent organisation. Arbetsplatsen uppfattas som rättvis genom att regler och värderingar omfattar alla och ingen särbehandlas.
  7. Kompetensutveckling hela karriären. Medarbetare uppmuntras att pröva nya arbetsuppgifter och skaffa ny kompetens, till exempel vid utvecklingssamtal.
  8. Prioritering av arbetsuppgifter. Vid hög arbetsbelastning får medarbetare hjälp att prioritera.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att registrera dig till vårt nyhetsbrev, godkänner du vår personal data policy.

Andra artiklar du kanske gillar

Human Resources
John Mannberg

Artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden

Betaltjänstföretaget Klarna planerar att spara in 700 tjänster, vilket är ett exempel på det tryck som Artificiell Intelligens (AI) förväntas medföra på arbetsmarknaden. Kundtjänst är